Siirry sisältöön

Neuvolat ottivat digitalisaation haltuun

Neuvolat ottivat digitalisaation haltuun

Digitalisaation oppiminen on ollut oivaltamista, uusien näkökulmien luomista ja rohkeaa kokeilua. Digitaalisuutta on lähdetty kokeilemaan rohkeasti hankkeen tukemana ja neuvoloiden terveydenhoitajat ovatkin pystyneet ottamaan uusia digitaalisia menetelmiä mukaan omaan työhönsä.

Kehittäminen on yhteistyötä

Digillä terveysvalmennusta-hankkeessa verkostoitiin yhteensä 15 eri neuvolaa Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän alueilta hankkeen toiminnan ajaksi. Tavoitteena on ollut lisätä mm. terveydenhoitajien digitaalista osaamista raskausdiabeteksen suhteen. Hankkeen aikana eri tapahtumissa ja kohtaamisissa kartoitettiin ahkerasti terveydenhoitajien kokemuksia sekä tarpeita digitalisaation suhteen. Terveydenhoitajien digiosaamista on edistetty hankkeen järjestämillä koulutuksilla, testauksilla, erilaisilla tapahtumilla ja tehokkaalla viestinnällä.

Digitalisaation lähtökohdat neuvoloissa

Digitalisaation hyödyntämisen haasteiksi terveydenhoitajat kokivat työvälineidensä vanhanaikaisuuden – kuten työpuhelimet, kuulokkeet ja kameroiden puute pöytäkoneissa. Terveydenhoitajat toivoivat nykyaikaisia ja ajankohtaisia digitaalisia työvälineitä neuvolatyön tueksi, kuten älypuhelimia. Neuvolan asiakkaat eli äidit ja perheet ovat nykyajassa mukana, joten neuvolan tulisi myös pysyä digitalisaation tahdissa.

Digitalisaation tunnettavuus vaihteli neuvoloiden työntekijöiden keskuudessa, myös taitotaso oli erilaista. Hankkeessa pyrittiin hyödyntämään sellaisia digitalisaation menetelmiä, joita jokainen terveydenhoitaja pystyy hyödyntämään matalalla kynnyksellä ja oman taitotasonsa mukaan asiakastyössä ja oman osaamisen kehittämiseen.

Terveydenhoitajat digitaitureina

Kempeleen ja Limingan neuvolat testasivat hankkeen tuella sähköistä äitiyskorttia, jonka avulla raskausdiabetesta sairastava voi merkata sähköisesti verensokeriarvonsa samaan järjestelmään kuin terveydenhoitaja. Sähköinen äitiyskortti koettiin hyväksi apuvälineeksi terveydenhoitajan työn tueksi.

Konkreettisesti terveydenhoitajat ovat luoneet neuvoloille omia sosiaalisen median kanavia ja ovat hyödyntäneet enemmän raskauspakkaus.fi-sivustoa omassa työssään. Sosiaalisessa mediassa on hyvä olla, jotta voi osaltaan jakaa turvallista terveystietoa eteenpäin ja näin estää disinformaation leviämisen. Terveydenhoitajat ovat oppineet uutta mobiilisovelluksen sisältämän tiedon myötä, terveysviestintää sosiaalisen median kautta sekä oivaltaneet digitalisaation hyödyt. Hankkeen kokoamista materiaaleista koettiin hyväksi raskausdiabeteksen jälkeiseen aikaan muun muassa erilaiset videot liikkumisen ja ravitsemuksen tueksi.

Digitaalisuus opetti uutta

Neuvoloiden terveydenhoitajien digiosaamista on pystytty lisäämään eri tavoin hankkeen aikana. Hankkeen tuki digitalisaatioon siirtymisessä on ollut iso tuki ja innostuksen alulle panija neuvoloissa. Terveydenhoitajat ovat kokeneet hankkeen motivoineen ja innostaneen kokeilemaan digitaalisuutta eri muodoissa. Koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja omaa digiosaamista kehittäviksi. Terveydenhoitajat ovat oppineet uutta koulutusten myötä etäohjaamisesta ja saaneet rohkeutta kokeilla digitaalisuutta. Etäohjaamiseen on saatu uusia työvälineitä, keinoja, vinkkejä ja uutta osaamista mm. hankkeen koulutusten kautta.

Terveydenhoitajien digiosaamista edistettiin myös erilaisten tapahtumien tuella, kuten neuvoloiden järjestämissä perhevalmennus- ja ”Minä pystyn!”- tapahtumissa sekä loppuseminaarissa. Tapahtumissa esiteltiin erilaisia digitaalisia apukeinoja raskausdiabetesta sairastaville sekä lisättiin samalla terveydenhoitajien tietoisuutta näiden olemassaolosta. Tapahtumissa terveydenhoitajat saivat informaatiota hankkeen kokoamista digitalisaation menetelmistä neuvolatyön tueksi ja pääsivät itsekin näitä kokeilemaan.

Tärkeintä on, että terveydenhoitajat ovat oivaltaneet digitalisaation potentiaalin oman työnsä ja asiakasta tukevaksi sekä lähteneet tätä rohkeasti hyödyntämään.

Minä pystyn!

Raskauspakkaus.fi-sivustoa voi hyödyntää asiakastyössä kuka tahansa, mutta myös oman osaamisen lisäämiseen, oli käyttäjä neuvolan terveydenhuollon ammattilainen tai opiskelija. Asiakkaita voi ohjata sivustolle hakemaan lisätukea omahoitoonsa. Hankkeen päätyttyä terveydenhoitajat ovat enemmän tietoisia digistä, sen moninaisuudesta ja matalan kynnyksen mahdollisuuksista. He ovat myös halukkaita kehittämään neuvolaa nykyaikaiseen muotoon. Terveydenhoitaja voi kehittää omaa osaamistaan hiljalleen, pienin askelein www.raskauspakkaus.fi -sivuston kautta.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) Liikuntaklinikka. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2022 – 31.8.2023.

Kirjoittaja

Milla Dahl, Projektityöntekijä, sairaanhoitaja YAMK, ODL Liikuntaklinikka